Regulamin

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę wysłać wiadomość na adres: info@ekmtrade.com lub zapytać telefonicznie: 509 126 201 oraz 515 470 554 od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 18

Dane do wpłaty
ekmTRADE Ewa Murowska
ING  58 1050 1386 1000 0090 9183 4581

ADRES DO ZWROTU LUB WYMIANY TOWARU:

ekmTRADE Ewa Murowska
Łużycka 43
59-900 Zgorzelec
Nip: PL 645 242 90 41

ZWROT TOWARU

Proszę odesłać towar (adres j.w.) bez śladów użytkowania, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, nieoklejonym bezpośrednio taśmą.
Do środka proszę włożyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy (lub przesłać go mailem).
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DOSTĘPNY POD LINKIEM:
DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WYMIANA TOWARU
Proszę odesłać towar (adres j.w.) bez śladów użytkowania, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, nieoklejonym bezpośrednio taśmą.
Do środka proszę włożyć karteczkę z informacją na jaki produkt / model ma być wymiana.
Proszę również dołączyć informację na jaki adres mamy odesłać wymieniony towar.
Nie odbieramy paczek wysłanych do nas za pobraniem !!!

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy ekmtrade.com prowadzony jest przez:

ekmTRADE Ewa Murowska
Łużycka 43
59-900 Zgorzelec
Nip: PL 645 242 90 41

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość.

§ 2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu ekmtrade.com czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca – ekmTRADE Ewa Murowska ul. Łużycka 43, 59-900 Zgorzelec Nip: PL 645 242 90 41
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę

§ 3 KONTAKT
1. Adres do zwrotu lub wymiany:  ekmTRADE Ewa Murowska ul. Łużycka 43, 59-900 Zgorzelec
2. Adres przedsiębiorstwa:  ekmTRADE Ewa Murowska ul. Łużycka 43, 59-900 Zgorzelec Nip: PL 645 242 90 41
3. Adres poczty elektronicznej: info@ekmtrade.com
4. Numer telefonu: 509126201
5. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach z oferowanymi przedmiotami

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności: a. przelew b. karta płatnicza / kredytowa c. przy odbiorze (za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach z oferowanymi przedmiotami
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy oferowanych na aukcjach

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE
od 25 maja 2018 r. rozpoczniemy w Polsce stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO). W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez firmę Kamil Murowski Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
Podkreślamy, że ochrona Państwa prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez Firmę ekmTRADE Ewa Murowska

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez firmę  ekmTRADE Ewa Murowska ul. Łużycka 43, 59-900 Zgorzelec
Nip: PL 645 242 90 41 danych osobowych Klientów, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży na odległość. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności Klientów są dla Firmy ekmTRADE jednymi z najwyższych priorytetów.

Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem danych jest firma  ekmTRADE Ewa Murowska ul. Łużycka 43, 59-900 Zgorzelec Nip: PL 645 242 90 41

Dane kontaktowe do sklepu ekmtrade.com: info@ekmtrade.com lub tel. 509 126 201

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: info@ekmtrade.com

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży na odległość, w tym do: przyjęcia zamówienia, realizacji zamówienia, wysłania zakupionego towaru pod wskazany adres Kupującego, rozpatrywania reklamacji, kontaktowania się z Klientem, w celu związanym z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Państwa zgodą, przez e-mail, oraz telefon, prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług sprzedaży, czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających, obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta przez formularz kontaktowy w sytuacji zwrotu zakupionego towaru, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych do wystawienia rachunku, faktury VAT, to jest nazwy firmy, adresu oraz numeru podatkowego NIP, wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywanie dokumentacji podatkowej). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak Państwo wyraziliście zgodę. Będziemy przetwarzać dane osobowe, dopóki Państwo ich nie wycofacie.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.

Uprawnienia wobec ekmtrade.com w zakresie przetwarzanych danych:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

– w odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych, Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ekmtrade.com.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Państwa są osoby upoważnione, zatrudnione w Firmie ekmTRADE Ewa Murowska i tylko w celach realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji przez firmy zewnętrzne, stronom trzecim – w przypadku zgody Państwa na przekazanie danych np. w przypadku realizacji polecenia zapłaty, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

ekmtrade.com nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku, gdyby taki zamiar powstał ekmtrade.com będzie czyniła starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Sprzedający będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

– w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);

– w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

– w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych ekmtrade.com kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku, gdy Sprzedający przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Kupującego, Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Sprzedający informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży na odległość: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem realizacji zamówienia i wysłania zakupionego towaru pod wskazany adres wysyłki, jest brak możliwości realizacji zamówienia i wysłania pod wskazany adres. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem, tj. np. kontaktowanie się z Klientem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych.

Pozostałe informacje/oświadczenia

Sprzedający informuje Kupującego, iż dla celów opłat za sprzedaż nabytych towarów, wystawienia paragonu fiskalnego, bądź faktury VAT dla celów rozliczeń podatkowych, powyższe dane są przetwarzane w okresie obowiązywania zgody, a po jej zakończeniu w okresie ewentualnej reklamacji, nie później niż do czasu ich przedawnienia lub wykonywania zadań lub obowiązków przewidzianych w przepisach prawa.

Informacje końcowe

Zasady wyżej opisane mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo tutaj:
https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DOSTĘPNY POD LINKIEM:
DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Polityka Cookies

Podstawową zasadą funkcjonowania strony internetowej ekmtrade.com jest fakt, iż serwis nie utrwala w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych, które zawarte są w plikach cookies. Korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga zaakceptowania polityki cookies, natomiast aby mieć dostęp do wszystkich funkcji naszej strony, konieczne jest uprzednie włączenie obsługi naszych ciasteczek. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) oznaczają dane informatyczne czyli małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika danego serwisu na dysku twardym, który go obsługuje. Przeznaczone są do identyfikacji adresu internetowego IP. Dodatkowo, ciasteczka zawierają najczęściej nazwę strony internetowej (z której pochodzą), czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny i indywidualny numer.  Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim dla zwiększenia wygody korzystania z naszej strony internetowej oraz maksymalizacji prędkości obsługi konsumenta. Jednocześnie zapewniamy, iż korzystanie z ciasteczek na naszej stronie internetowej nie jest związane z gromadzeniem przez nasz sklep prywatnych danych osobowych. Ponadto, pliki cookies są bezpieczne i wolne od wszelkich wirusów.

Zapisywane na komputerze użytkownika (klienta sklepu) pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach:

  • Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  • Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  • Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  • Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  • Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  • Do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  • Do zapamiętania zamknięcia elementu User toolbar – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  • Do zapamiętania zamknięcia Popupa informacyjnego o plikach cookie – 3650 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.


Rodzaje Plików Cookies (stosowane w ramach serwisu):

Niezbędne ciasteczka – umożliwiają dostęp do usług w ramach danego serwisu, jak np. uwierzytelniające, czyli te, które są wykorzystywane i niezbędne do usług potrzebujących uwierzytelnienia.

Ciasteczka, które służą bezpieczeństwu użytkownika – np. wykorzystywanie do wykrycia wszelkich nadużyć w kwestii uwierzytelnienia w serwisie.

Wydajnościowe ciasteczka – umożliwiają przede wszystkim zbieranie informacji o sposobach i rodzaju korzystania ze stron internetowych.

Funkcjonalne ciasteczka – umożliwiają zapamiętywanie wybieranych przez użytkownika personalizacji oraz ustawień, jak np. wybór języka, wielkości czcionki czy wyglądu danej strony internetowej itp.

Reklamowe ciasteczka – umożliwiają dostarczenie użytkownikowi wszelkich treści i rodzajów reklam, które są dostosowane do jego indywidualnych zainteresowań.

Każdy operator, obsługujący serwis informuje, iż wszelkie ograniczenia stosowane przez „Pliki Cookies” mogą wpływać na funkcjonalność dostępną na stronie internetowej. Należy pamiętać, iż pliki cookies zamieszczone w danym serwisie mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorami serwisu partnerów i reklamodawców. Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/